Sagsforløb i Børnehus Midt

Et sagsforløb i Børnehus Midt kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

indholds splitter
Et sagsforløb i Børnehus Midt varierer i forhold indhold og varighed, afhængig af sagens karakter, men kan overordnet inddeles i tre faser.

1) Opstarts- og forberedelsesfase

Sagsforløbet starter hos den enkelte kommune, politi eller sundhedsvæsen.
Det er barnets bopælskommune  der træffer afgørelse om oprettelse af en sag i Børnehus Midt.
En sag er en børnehussag, når:
  • Der er viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb

  • Kommunen træffer afgørelse om iværksættelse eller revidering af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50,

  • Politiet og/eller sygehusvæsnet er involveret i sagen
Henvisning til Børnehus Midt sker ved at udfylde og sende et opstartsskema, se HER

2) Udrednings- og undersøgelsesfase

Efter Børnehus Midt har modtaget en henvisning fra barnets myndighedsrådgiver, indkalder Børnehus Midt til Sagssamråd.
Sagssamrådet har til formål at planlægge og koordinere sagsforløbet på tværs af sektorerne (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen), hvor der tages størst muligt hensyn til barnet.
Udrednings- og undersøgelsesfasen ser forskellig ud fra barn til barn, afhængig af sagens karakter, men nedenstående kan indgå i forløbet:
  • Vurdering af barnets sikkerhed (Kommunes myndighedsrådgiver er ansvarlig)

  • Retsmedicinsk undersøgelse (Sundhedsvæsen er ansvarlig)

  • Videoafhøring (Politi er ansvarlig)

  • Krisestøtte til barnet og dennes nære omsorgspersoner (Afklares med henvisende kommune)

  • Undersøgelse og udredning, herunder eksempelvis forældres forståelse af situationen, barnets samspil med forældre og barnets symptomer på belastning, samt vurdering af behandlingsbehov (Børnehus Midt er ansvarlig)

  • Udarbejdelse af anbefalinger til det videre behandlingsforløb (Børnehus Midt er ansvarlig)

3) Opfølgningsfase

Børnehus Midt afslutter sagen, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser, og barnets behov for støtte i relation til overgrebet er udredt. Har barnet og dets nære omsorgspersoner modtaget krisestøtte, skal dette ligeledes være afsluttet.
Som hovedregel afholder Børnehus Midt et afsluttende sagssamråd, for at sikre vidensdeling og koordination af det videre forløb. Børnehus Midt udarbejder på baggrund af udrednings- og undersøgelsesfasen et afslutningsnotat, der indgår som bidrag til den børnefaglige undersøgelse, SEL § 50.
Barnets bopælskommune har under og efter forløbet i Børnehus Midt ansvar for at yde støtte og vejledning til barnet og dets nære omsorgspersoner.
Har du brug for at oprette en konkret sag i Børnehus Midt skal du udfylde et opstartsskema.