Indsatser i Børnehus Midt

indholds splitter
Børnehus Midt tilbyder en række forskellige indsatser rettet mod sager om overgreb mod børn, når der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Børnehus Midt har det koordinerende ansvar, så forløbet tilrettelægges så skånsomt som muligt for det enkelte barn og dennes nærmeste omsorgspersoner.
I Børnehus Midt bliver barnet mødt af professionelle, der er vant til at tale med børn, unge og nære omsorgspersoner om overgreb.

Her kan du læse mere Om Børnehus Midt

Nedenfor kan du læse mere om indsatser i Børnehus Midt.

Sager

Børnehus Midt skelner mellem to typer af sager; en konsultativ sag og en børnehussag.
Konsultative sager
Råd og vejledning til kommunes myndighedsrådgiver, når kommune har viden eller mistanke om overgreb mod et barn, og der eksempelvis er tvivl om handlemuligheder og sagsforløb. Børnehus Midt tilbyder derfor sparring til alle myndighedsrådgivere i samarbejdskommunerne.
Konsultation sker oftest telefonisk ved at ringe til Børnehus Midts hovednummer:

89 40 11 04

Her vil du blive omstillet til en medarbejder i Børnehus Midt. Det kan forekomme at medarbejderen er optaget af andet arbejde, men Børnehus Midt bestræber sig på at besvare opkaldet senest samme dag.

Se åbningstider HER

Børnehussager
Det er en børnehussag, når følgende kriterier er opfyldt:
  • Viden eller mistanke om, at et barn eller en ung (under 18 år) har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb.

  • Politi og/eller sundhedsvæsen er involveret i sagen.

  • Kommunen på baggrund af mistanke eller viden om overgreb skal udarbejde eller revidere en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50.
Det er børnehusets opgave at koordinere samarbejdet mellem de involverede instanser herunder, at planlægge og afholde sagssamråd.

Samråd

Børnehus Midt afholder to typer samråd; Samråd og Sagssamråd.
Samråd er en tværfaglig drøftelse omkring eksempelvis håndtering af en konkret sag eller problemstilling før eller efter en sag har været i Børnehus Midt. Drøftelserne har til formål at skabe fælles læring, samråd er derfor udelukkende af rådgivende karakter, og det er ikke muligt at træffe beslutninger e.lign.
Samråd kan afvikles i Børnehus Midts lokaler i Aarhus eller Herning, eller planlægges som videokonference.
Med henblik på at sikre det bedst mulige forældresamarbejde, skal der i udgangspunktet indhentes samtykke til Samråd fra forældremyndighedsindehaver. Afhængig af sagens karakter, kan det vurderes nødvendigt at drøfte det uden samtykke jf. SEL § 50 c.
Sagssamråd afholdes i sager henvist til Børnhus Midt, hvor mindst to sektorer er involveret i sagen. Sagsamråd har til formål at få koordinere et så skånsomt forløb som muligt for barnet, men som samtidig varetager behovet for behandling, efterforskning og sociale indsats.
Sagssamråd har karakter af et planlægningsmøde, og kan afholdes flere gange i en sag, hvis det vurderes nødvendigt. Deltagerne på Sagssamråd består af de i sagen involverede parter, og Børnehus Midt har ansvar for indkaldelse hertil.

Videoafhøring

Børn op til 14 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler i Børnehus Midt.
Ved anmeldelse til politiet, om et formodet fysisk eller seksuelt overgreb, kan politiet, som led i efterforskningen, iværksætte videoafhøring af barnet.
Afhøringerne foregår i Børnehuset af politiets specialuddannede videoafhørere, og den øvrige efterforskning foregår i den respektive politikreds.
Videoafhøringslokaler i Aarhus benyttes af:
  • Østjyllands politi

  • Sydøstjyllands politi (når børn har bopæl i Horsens, Hedensted og Skanderborg Kommune)
Videoafhøringslokaler i Herning benyttes af:
  • Midt- og Vestjyllands politi

 

 

Vejledning til kommunens socialrådgiver ved deltagelse i videoafhøringer: link