Lovgivning og relevante links

Børnehus Midt er som de øvrige børnehuse i Danmark forankret i en række lovgivningsmæssige initiativer, herunder Lov om Social service, Bekendtgørelse om børnehuse og Overgrebspakken.

indholds splitter
Ved viden eller mistanke om et overgreb mod et barn eller unge under 18 år, skal kommuner til brug for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50 b, benytte børnehuset i deres region. Dette gælder i sager, hvor kommune, politi og/eller sundhedsvæsen er involveret i sagen jf. Bek. om børnehuse § 1.
Myndigheder og fagpersoner der inddrages i en konkret sag i Børnehus Midt, har mulighed for at udveksle relevante oplysninger om den konkrete sag jf. SEL § 50 c. Muligheden for at udveksle oplysninger indbyrdes, benyttes blandt andet i Børnehus Midt for at beskytte og skåne barnet eller den unge, for at skulle videregive oplysninger og gentage fortællingen om hændelsesforløb, fysiske skader og oplevelsen af situationen.
I efteråret 2012 afsatte satspuljepartierne 268 mio. kr. til en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb i årene 2013 – 2016 (Overgrebspakken). Overgrebspakken består af omfattende lovgivningsændringer, der trådte i kraft 1. oktober 2013 og en lang række centrale initiativer til understøttelse af lovgivningen. Deriblandt oprettelsen af børnehusene i Danmark.
Ved behov for yderligere oplysninger, se nedenstående:

Download

Den Danske Børnehusmodel. Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse